گدا باهار

چره وَستی ، اَمان شالی بدأریم

آمــه پـاجـیر ، کئنه قـالــی بدأریم

گــدا باهـار ، آمـه جیبان سولاخه

جیب ِ خالی، پـوز ِعالـی بدأریم !

 

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

چرا بایستی ما برنج داشته باشیم

اما زیر پایمان فرش کهنه کسترده باشیم

گدا بهار ، که فرامی رسد

جیب خالی و پز عالی داشته باشیم !

 

یک پاسخ ارائه کنید