گنسن (برخورد کردن) gənəsən

 صرف فعل گیلکی گنسن/ فارسی برخورد کردن

 

¤ ماضی ساده (برخورد کردم، برخورد کردی، …)

 مثبت : بگنسم /bəgənəsəm/، بگنسی، بگنس، بگنسیم، بگنسین، بگنسن

 منفی : نگنسم /nəgənəsəm/، نگنسی، نگنس، نگنسیم، نگنسین، نگنسن

مثال: تیر می پاء بگنس (=تیر به پام برخورد کرد)

———————————

¤ ماضی نقلی (برخورد کرده) » بگنسه /bəgənəse/

مثال: دیرو تۊرِ وا بگنسه دیوار دکلسه (=دیروز گردباد برخورد کرده [وزیده] دیوار ریخته)

———————————

¤ ماضی بعید (برخورد کرده بودم، …)

مثبت : بگنسه‌بؤم، بگنسه‌بی، بگنسه‌بؤ، بگنسه‌بیم، بگنسه‌بین، بگنسه‌بؤن

منفی : نگنسه‌بؤم، نگنسه‌بی، بگنسه‌بؤ، نگنسه‌بیم، نگمسه‌بین، نگنسه‌بؤن

مثال: ماشین دیوارء بگنسه بؤ (=ماشین به دیوار برخورد کرده بود)

———————————

¤ ماضی التزامی (برخورد کرده باشم …)

مثبت : بگنسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نگنسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

أخر شیمی خؤنهء دۊز بگنسه بۊ مشخصه (=اگر خونه‌تون رو دزد برخورد کرده باشه [دزد زده باشه] مشخصه)

———————————

¤ ماضی استمراری (برخورد می‌کردم، …)

 مثبت : گنسم /gənəsəm/، گنسی، گنس، گنسیم، گنسین، گنسن

 منفی : نگنسم، نگنسی، نگنس، نگنسیم، نگنسین، نگنسن

مثال: دیرۊ هۊته وا گنس (=دیروز مدام باد برخورد می‌کرد [می‌وزید])

———————————

¤ ماضی تمنایی (برخورد می‌گردم، …)

 مثبت : گنسه نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : گنسه ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نگنسه نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

مثال: أخر درء کیلی بؤگۊده بی، خؤنهء دۊز نگنسه نأبؤ (=اگر در رو کلید می‌کردی، خونه رو دزد برخورد نمی‌کرد [دزد نمی‌زد])

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم برخورد می‌کردم، …)

مثبت : گنسه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : گنسه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

مثال: مراقب بؤبۊ. جدولء گنسه دبی یأ (=مراقب باش. داشتی به جدول می‌خوردی ها)

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم برخؤرد می‌کنم، …)

 مثبت : گنسه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : گنسه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (برخؤرد می‌کنم، …)

 مثبت : گنم /gənəm/، گنی، گنه، گنیم، گنین، گنن

 منفی : نگنم، نگمی، نگنه، نگنیم، نگنین، نگنن

مثال: ایمرۊ دریا گنی؟ (=امروز دریا برخؤرد می‌کنی [دریا میای شنا])

———————————

¤ مضارع التزامی (برخؤرد بکنم، …)

 مثبت : بگنم، بگنی، بگنه، بگنیم، بگنین، بگنن

 منفی : نگنم، نگمی، نگنه، نگنیم، نگنین، نگنن

مثال: فرده بیشیم کۊ بگنیم (=فردا بریم کوه برخورد کنیم [فردا بریم کوهنوردی]

———————————

¤ فعل امر  : بگن (=برخؤرد کن)
¤ فعل نهی : نگن (=برخؤرد نکن)

یک پاسخ ارائه کنید