گول ِ قار کُن

گول ِ قار کُن

باهار فاره سَه

ایزره

قار َ بَنَن کنار

 

واگردان فارسی :

 

« گُل قهر کن »

بهار فرا رسید

اندکی

قهر را کنار بگذار

 

یک پاسخ ارائه کنید