گول ِ ولکان

گول ِ ولکانَ

باد بوردان دره

دووَستن دره مِه نیگا

اون ِ دومبال َ

 

واگردان فارسی :

 

باد درحال بردن

گلبرگ های گل است

نگاه ام

به دنبال اش دوان

 

 

یک پاسخ ارائه کنید