گول گوله چهارشنبه

گیله قصه – گول گوله چهارشنبه

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: گول گوله چهارشنبه

نیویشتن کس(نویسنده): نغمه دهقانی

 ایجرأ: نغمه دهقانی

لهجه : رشتی

دیچین واچین(ادیت): علی محمداقبالدار

می مئأر درأزˇجأرۊ سر، ایتأ پأره پۊره جورأب لنگه وأپیخته بأزۊن بۊشؤ سردی جور..‌.

یک پاسخ ارائه کنید