گوم گومه

آمِه کؤگا مئن

گوم گومه ی ِ

آمَه رَ شال نه

آل فتورکسته !

 

واگردان فارسی :

 

در محله ی ما

پچپچه ای در پیچیده

ما را شغال نه

جن حمله ور شده است !

 

یک پاسخ ارائه کنید