گیلان در اشغال بیگانگان

در این اثر ابتدا به‌اجمال از گیلان و پیشینه‌ی‌ تاریخی آن سخن گفته‌شده و بعد در رابطه با یورش بیگانگان به آن در ادوار مختلف- از یورش اعراب تا جنگ جهانی دوم- پرداخته شده و تا حد توان با بهره‌گیری از منابع و اسناد موردبررسی قرار داده شده است.

 

 

یک پاسخ ارائه کنید