گیلان در انقلاب مشروطه

انقلاب‌ مشروطه‌ زمانی‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌ که‌درخت‌ استبداد صدها سال‌ در ایران‌ سایه‌ افکنده‌ بود. روشنفکران‌ جامعه‌ و پیشروان‌ این‌ انقلاب، هنگامی ‌قصد برانداختن‌ این‌ درختِ‌ کهن‌سالِ‌ بی‌باروبر را کردند که‌ نه‌ صاحبان‌ زر و زور و تزویر حاضر به‌صرف‌ نظر از اختیارات‌ مطلقه‌ و امکانات ‌بی‌حد‌ و حصر خود بودند و نه‌ توده‏‌های‌مردم‌ از فرط‌ بی‌سوادی و پریشانیی درکی از آزادی، آسایش‌ و پیشرفت‌ داشتند. ‌مردان‌ انقلاب‌ در مبارزه‌ای‌ بی‌امان‌ و طولانی، چراغ‌ آزادی‌ را در ظلمتکده‌ی ایران‌ برافروختند و با استقرار قانون، حاکمیت‌ خواست‌ و اراده‌ی‌ ملت‌ بر سرنوشت‌ خود را محقق‌ ساختند. گیلان‌ به‌ عنوان‌یکی‌ از پایگاه‌های‌ اصلی وقایع‌ مشروطه، نقشی مؤثر و مهم‌ در پیشبرد اهداف‌ آزادی‌خواهان‌مشروطه‌ داشت. ‌کتاب‌ حاضر نگاهی است‌ گذرا به‌ حضور گیلان‌در جنبش‌ مشروطیت، با نگاه‌ به‌ روند انقلاب‌مشروطیت‌ ایران.

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید