گیلکی مِه زوانِه

مــــن گیلکــم ، گیلکـی مِـــه زوانِه

چوتو بَگــَم ، مِـه چوم و دیل و جانِه

نبـون فیــــراری جــه تِــــه مار ِ زوان

تِــــه مـــار ِ اومّیـد ، بــــه خـؤ زاکانِه

تِــــه مار تَـــرَ نــاز بـوکـــود گیلکـــی

یــــاد بــــدأ گیلکــــی دانِـــــه دانِـــه

جوان ببوستی، فارَسی گب زنی ؟

گـــی مِـــه کــلاس ِ اَمَــــرَ ، نخـــانِه

لاجه تِـــه شین ، یادیگـاره تِــه ماره

زور گــــردخــه بفـارَسـی تِــــه چانه

یأنی تِـه پئر و مـار ، بـی کلاس بؤن

فَقَـــد تـــو بـــا کــلاسـی اَ مییانـه ؟

کـــاری نُکُن ، عاق ِپــئر و مـار ببـی

اَگب مِه شین ، تِـه گوش ِ جا بمانِه

«عاق » یأنی بَبی تو «بی هویت »

زوان و فـــــرهنگ …تِـه شین نمـانِه

پــوچ ِ لـولِــه ببــی ، اَ دونیـــا دورون

هـــر تـا سوبـوک بــاد ، تَــرَ فـــــرانِه

بـازیـن تِـــه زاکـــم ، تَــرَ مـانستنـی

خؤ پــئر و مـارا ، بــی کلاس دوخانِه

« کاس آقا » باز گب زنی تو اَ جوری

یامـان بیگیری ، بوچومِه تِـــه چانه !

 

واگردان فارسی :

 

من گیلک ام ، گیلکی زبان مادری من است

چطور بگویم ، چشم و دل و جان من است

از زبان مادری ات گریزان مباش

مادر تو ، امیدش به فرزندان خودش است

مادرت به زبان گیلکی تو را ناز کرد

واژه های گیلکی را دانه دانه به تو آموخت

جوان که شدی فارسی حرف می زنی

می گوئی [گیلکی] با کلاس من نمی خوانَد

لهجه ات ، یادگار مادر توست

چانه ات به زور برای گفتن فارسی می چرخد

یعنی پدر و مادرت بی کلاس بودند

فقط تو در این میانه باکلاس هستی ؟

کاری نکن که مورد عاق پدر و مادرت واقع شوی

این حرف من در گوش ات بمانَد

«عاق » یعنی « بی هویت » بشوی

زبان و فرهنگ… تو نابود شود

مثل نی توخالی ، در این دنیا بشوی

هر نسیم و باد ملایمی تو را برانَد

بعدا” فرزند تو هم به مانند تو

پدر و مادرش را بی کلاس بنامد

« کاس آقا » باز این جوری حرف می زنی

[لهی] ورم بکنی و چانه ات کج بشود !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید