گیل حجم 1-4

کلمه چراغَ واگیران
واگیر داره نور
وختی واگیر ویگیر کنه
تاریکی یا
واگیر بُکن می مره
کی واگیرایه
کلمه چراغ

واگردان :

چراغ کلمه را بر افروز
سرایت می کند نور
وقتی دشنام می دهد
تاریکی را
همصدا شو با من
که بر افروزد
چراغ کلمه

یک پاسخ ارائه کنید