گیل حجم 14-4

چو بو
چا نوبو
وختی دکفتم
همه جا
چو دکفت
چو می چا بو
چو چا میئن دکفتم

واگردان :

شایعه بود
چاه نبود
وقتی افتادم
همه جا
شایعه افتاد
شایعه چاه ام بود
در چاه شایعه افتادم

یک پاسخ ارائه کنید