گیل حجم 15-1

گول بو آواز
پرنده گولی دورون
چمن
گول گولی بوباس
گولٌی
پرنده گولی جا
بینیشت

واگردان :

گل بود آواز
در گلوی پرنده
چمن
رنگارنگ شد
گلوله
در گلوی پرنده
نشست

یک پاسخ ارائه کنید