گیل حجم 15-3

دوواره آفتابی بوبون
شب ِ مییان
تی آفتابی داهان َ دوس دارم
آفتابه آفتابه
عشق فُکُن می سر
کی آفتاب ِ دیل
خون ِ خون بوباسه

واگردان :

دوباره نمایان شو
در شب
دهان آفتابی ات را دوست دارم
آفتابه آفتابه
عشق بریز بر سرم
که دل آفتاب
خونین شده است

یک پاسخ ارائه کنید