گیل حجم 16-3

سیا سال
سیا عید
سیا نوروز
آمی شعر ِ میئن
سیاوا تورَ واسه
سیایی
قلم مو اوساده
اَمارا
سیا کودان دره
سیایی
همه جا
سیا چاتر واشاده
خولی دار ِ جور
ولی
تی تی سیفید چراغ
دتاوه

واگردان :

سال سیاه
عید سیاه
نوروز سیاه
در شعر هامان
باد سیاه دیوانه شده است
سیاهی
قلم مو برداشته
ما را
دارد سیاه می کند
سیاهی
بر همه جا
چادر سیاه گسترده است
بالای درخت آلوچه
اما
چراغ سپید شکوفه
می تابد

یک پاسخ ارائه کنید