گیل حجم 18-4

پروازه ره
پرنده پر وازه کود
جه پره واز
پرنده
آبی یانا فاره سا
آبی
پرنده پروازه ره
خو پرا وازه کود

واگردان :

برای پرواز
پرنده پر بازکرد
از پر باز
پرنده
به آبی ها رسید
آبی
برای پرواز پرنده
آغوشش را گشود

یک پاسخ ارائه کنید