گیل حجم 20-4

کلمه کی شوئن بوبوست
شوئن, کلمه یا می پا مره بیدام
کلمه شوئن بوبوستم
کلمه به کلمه شوئن بوبوستم
کلمه می را بوبوست
کلمه می چا بوبوست

واگردان :

کلمه که رفتن شد
رفتن کلمه را با پاهای ام دیدم
کرم رفتن شدم
کلمه به کلمه رفتن شدم
کلمه راه ام شد
کلمه چاه ام شد

یک پاسخ ارائه کنید