گیل حجم 3-1

خبر سورخ
سورخی خبر
دیپیچسته همه جا
رسانه ئن ِ سورخ اخبار
جه مرگ ِ سورخ خنده
سورخی بیگیفته
اوکراین ِ آسمانا

واگردان :

خبر سرخ است
خبر سرخی
همه جا پیچیده است
اخبار رسانه ها سرخ
از خنده ی سرخ مرگ
سرخی گرفته
آسمان اوکراین را

یک پاسخ ارائه کنید