گیل حجم 3-3

عباس گلستانی ره

تار ِ صدا سر
لابدان
تار واتینه
تار به هوا
می نفس دوَسته به
به ایتا تار ِ مو

واگردان :

بر صدای تار
عنکبوت
تار می تَنَد
تار می شود هوا
نفس ام
به تار موئی بند می شود

یک پاسخ ارائه کنید