گیل حجم 3-4

پرنده پروازا بشکنائید
می آوازا
منی کی خاستمه
تی چومان ِ باهار ِ دورون
می ره آواز بخانم
هسا
ئی دونیا آواز
می گولی میئن دشکسه
ئی دونیا پرواز
می چوم ِ میئن

واگردان :

پرواز پرنده را شکسته اند
آواز مرا
منی که می خواستم
در بهار چشمان ات
برای خودم آواز بخوانم
هم اکنون
یک دنیا آواز
درگلوی من شکسته است
یک دنیا پرواز
در چشم ام

یک پاسخ ارائه کنید