گیل حجم 4-2

ایجور
می سرَ فوکویم
به کلمه سنگ
کی
سر فوکو بوخوره
” فوکو ”

واگردان :

جوری
سرم را می کوبم
بر سنگ کلمه
که
سر زنش شود
” فوکو ”

 

*میشل فوکو : فیلسوف پر آوازه و منتقد ادبی فرانسوی است

یک پاسخ ارائه کنید