گیل حجم 5-2

سردار !
سر داریم
بخاطر ئی گرَم عشق
تا سر ِ دار
بیشیم

 

واگردان :

سردار !
عزم کرده ایم
به خاطر یک گرَم عشق
تا بالای دار
برویم

یک پاسخ ارائه کنید