گیل حجم 6-3

تاتی مَرَه
آمون دری
تاتی کور
تا تی مویان ِ سر
تی تی فُکنم

واگردان :

خرامان
می آیی
دختر ” تات ”
تا بر موهای ات
شکوفه بریزم

یک پاسخ ارائه کنید