گیل حجم 8-2

مهرداد پیله ور ره

ساده هم بو
اوجور کی ساده بو
گول پامچال
اوجور کی ساده بو
سورخ انار
صوب گوفتی : Good morning
شب گوفتی: Good night
همساده بو
هم ساده بو

واگردان :

ساده هم بود
آن طور که ساده بود
گل پامچال
آن طور که ساده بود
انار قرمز
صبح می گفت : Good morning
شب می گفت : Good night
همسایه بود
هم ساده بود

 

یک پاسخ ارائه کنید