گیل حجم 9-1

زمستان
ئی نفر چف تن
ئی نفر چفتن
تن چف بوکوده
چفتن ِ مییان

واگردان:

زمستان
یکی تن خیس از عرق
یکی لرزیدن از سرما
تن ورم کرده
در سرمای سوزان

یک پاسخ ارائه کنید