گیل حجم 9-2

وختی تی نام
جه می نیگا متن ِ جا
ایوارَ واس
سنگان ِ متن َ ایتا ایتا
ورق بزام
جه آفتاب ِ متن
مرگ بو ویریشت
باد ِ متن
پلاس َ کود خورا
سنگان ِ سر

واگردان :

وقتی نام تو
از متن نگاه من
گم شد
متن سنگ ها را یکی یکی
ورق زدم
از متن آفتاب
بوی مرگ بلند شد
متن باد
پهن کرد خودش را
روی سنگ ها

یک پاسخ ارائه کنید