جخطره ندایی مره

دانم

جه تی کم محلی معلومه

 

برگردان:

از یاد نبرده ای مرا

می دانم

از کم محلیَ ت پیداست

یک پاسخ ارائه کنید