دسته زبان گیلکی

ی

حرف یاء (ی) یاد گیفتن : یاد گرفتن یارائی : جرات یارستن : جرات کردن یالغوز : مجرد یامان : ورم عمومی…

مطالعه بیشتر