وجدان درد

نیویشتن کس (نویسنده)

علی انشایی

ایجرا (گوینده)

علی انشایی

گویش/لهجه

لنگرودی

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

وجدان درد

قسمتی از داستان

پیرأنه می مئارˇدس هأئیتم دئۊدم بۊشؤم مسچدˇحیاطˇمیأن.

یهٰ دسته زأکؤن أل بیلی بأزی کأدۊبؤن. مؤ بأ چن نفر بؤتیم خرپۊشته بأز بأزی بکؤنیم…