زردی لانه

نیویشتن کس (نویسنده)

مهران توحیدی

ایجرا (گوینده)

مهران توحیدی

گویش/لهجه

رستم آبادی

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

زردی لانه

قسمتی از داستان زردی لانه:

دایی پِسر اَمِ خانه ایشتی یَبَ.

تَدِ سَر مار بُگوت: ای زَردَی لانانآ “تِلار بُن”مَوال پَلی”بَروازِسَر” بِگَنِن.

کِم باقی یه اَمِ گوشِ سوراخا دَشِن!! ذوق کُنان خندَ امرا یِ تا شیطانِ نِگا همدیگَرا بُکودم! فِرزی پابَم!