آواره سَک

ورف و واران

آواره سَک

مِه اوتاق گرمه

بفرما ، داغ ِ چایی .

 

واگردان فارسی :

 

ای سگ آواره

در برف و باران

اتاق من گرم است

بفرما ، چای داغ !

 

یک پاسخ ارائه کنید