از کل جهان یک نظر لطف تو کافی ست
هرچیز به جز توشه ی مهر تو اضافی ست

ابلیس از آن روز که مهرت به دلم شد
فریاد برآورد و به دنبال تلافی ست

ای اول و ای آخر و ای ظاهر و باطن!
در وصف تو هر قول و غزل قافیه بافی ست

باطل شده با نام تو هر جنبل و جادو
هر ذکر جز الله صمد ورد خرافی ست

قلبم به رکوع است و سجود است و تشهد
جانم به سلام آمده! این فرصت صافی ست!

باید به تو رو کرد که آرام جهانی
در سخت ترین حادثه یاری تو کافی ست

#محمد_فرخ_طلب_فومنی
از کتاب #طره_های_باد

 

یک پاسخ ارائه کنید