اسلام در گیلان

گیلان در آغاز ورود به اسلام به ایران یکی از مراکز مهم اندیشه‌های اسلامی بود و توجه به موقعیت جغرافیایی و پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی خود، ضمن پذیرش دین اسلام، محل رشد و گسترش پایه‌ها‌ی پذیرش دین اسلام، محل رشد و گسترش پایه‌های اولیه‌ی اندیشه‌های تشییع در ایران شد. کتاب حاضر که توسط زنده‌یاد استاد سید محمدتقی میرابوالقاسمی، از پژوهشگران شایسته‌ی این خطه نگاشته شده است، به چگونگی گسترش اسلام در گیلان می‌پردازد و آرا و عقاید اندیشه‌ورزان علوی را تا دوره‌ی صفویه مورد مطالعه قرار می‌دهد. پس از آن چگونگی سیر تحول این اندیشه و در هم‌آمیزی آن با تحولات اجتماعی‌ـ‌سیاسی منطقه تا پایان جنبش جنگل را پی‌گیری می‌کند. یکی از ویژگی های این اثر، استفاده از منابعی است که تا کنون کم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است.

یک پاسخ ارائه کنید