اعلان بلشویکهای ایران بر علیه میرزا کوچک خان

اعلان بلشویکهای ایران بر علیه میرزا کوچک خان ، دلیل اثبات بی گناهی میرزا

رنجبران ایران
بعد از انقلاب گیلان و اخراج انگلیسها ، آزادی طلبان ایران منتظر بودند که کار حکومت به سرعت پیش رفته و طهران را اشغال وایران را از وجود نحس انگلیس ها خلاص خواهد کرد
متاسفانه از طرف حکومت دو ماه است که هیچ حرکتی مشاهده نشده بدشمنان ازادی فرصت انرا داد که روز بروز قوت پیدا کرده باعت تاخیر کارهای انقلاب بشوند: آنهم در این وقت پر باریک و مهم که سیاسیون عالم تماما منتظر انقلاب ایران بوده و انقلاب ایران را نه فقط موجب رهائی ایران از چنگال انگلیس، بلکه مستلزم خلاصی تمام شرق از دست ایمپریالیزم میدانند. بلی شروع انقلاب ایران قلمه ایمپریالیزم عالم را متزلزل می سازد و اساس کاپیتالیزم را به پرتگاه عدم پرت میکند . نتایج آزادی ایران برای آتیه رنجبر و عمله ایرانی قابل انکار نبوده همه میدانند که رنجبران ایران محتاج به آزادی و انقلاب اند هر کس را معلوم است که ملت ایران بیشتر از اینها طاقت تضییقات حق شکنانه انگلیس ها را ندارد

ایران محتاج به آزادی و انقلاب اند هر کس را معلوم است که ملت ایران بیشتر از اینها طاقت تضییقات حق شکنانه انگلیس ها را ندارد و ایران باید آزاد گردد ولی اشخاصی که بوی آزادی حقیقی ابدا به دماغ ایشان نرسیده و همواره به آرزوی ریاست شخصی میگذرانند از فرصت استفاده نموده سر کار آمدند و در عوض کار کردن باعث تاخیر کار شدند. نه خودشان زحمت کشیدند، و نه زحمت کشان را بکار وا داشتند ؛ همچو اشخاصی را آزادی خواه نتوان گفت چرا که حس پیش بردن انقلاب ایران را نه بلکه فقط هوای ریاست گیلان را بر سر داشتند . لکن آزادیخواهان ایران برای ریاست آنها کار نمیکردند روح انقلاب ایران مطابق سیاست آنها نبود – ایران و آزاد خواهان انقلاب میخواستند نه کمیسرهای بیکار و اسم های بی مسما ، رنجبران ایران حکومت میخواستند نه دزد و غارتگر های اساس حکومت خصوصاً یورو قراد بزرگ میرزا کوچک که یگانه آزادیخواهش میخواندیم مبنی بر شخصیت بوده و محقق شد که اوهم مثل اعضای کوته نظر حکومت ریاست میخواسته زیرا در چنین موقع هم – که تاخیرش سبب انهدام بنیان آزادی است – از شهر بیرون رفته و حکومت را بدست های غیر مسئول سپرده پولهای مردم و سلاح و وجوهات و جواهراتی را که از کامونیست ها گرفته تماماً به جنگل برده قشون سرخ را در میدان جنگ گرسنه و بی لباس گذاشت
خیلی تعجب است که یک نفر آزادیخواه در وقت انقلاب کاربراً اقدام که ابدا نمیتواند پیش رنجبران ایران از عهد مسؤلیت آن برآید. میرزا کوچک چه میخواست ؟ – چرا جنگ نمیگرد ؟ چرا قشون را نگذاشت از حدود گیلان پیش رود؟ چرا فرار کرد – چرا قورخانه که برای انقلاب تهیه شده بود در جنگل پنهان نمود ؟!!
این مسائل به عقیده ما هر کس را معلوم است که میرزا کوچک فقط طالب حکومت گیلان بوده نه پیش قدم آزادیخواهان ایران چرا که بعد از گرفتن گیلان علاوه از آنکه مانع پیش رفت قشون گردید با انگلیس ها و حکومت شاه هم داخل مذاکره شد .. آیا وظیفه آزاد یخواه این است؟ آیا مجاهد حقیقی حق مذاکره با دشمن آزادی را دارد ؟

آزادی خواهان ایران که این خیانت ها را دیده و برای اتمام حجت اولیتماتوم ها داده جواب صحیحی هم نگرفتند بری العین می دیدند که مجاهدین آزادی خواه گرسنه و بی اسلحه جنگ میکنند در همچو موقعی دیگر نمیتوانستند بی طرف بماند زیرا که برای آزادی ایران کار میکردند اینست آزادی ایران انها را مجبور کرد که یک دفعه اشخاص بی لیاقت را از روی کار کنار کرده کار را به اشخاص کار کن بیارند
و این بود سبب انقلاب دویم حالیه . اگر انقلاب نمیشد یقین است که آزادی خفه میگشت و می بایست از سرنو انقلاب به عمل آید
این انقلاب برای ما چه آورد ؟ یک جدیت فوق العاده در کار کردن و پیش بردن کار
ما بدواً گفتیم که در انقلاب باید ملت اشتراک کند بدون اشتراک ملت ، انقلاب پیشرفت نمیکند. ملت و حکومت راست که دست بدست همدیگر داده کار انقلاب را به انجام برساند و بس. باید هر چیز را فدای انقلاب کرد تا از انقلاب نتیجه گرفت ..

بگذار امروز همین آزادیخواهان به امید درک آرزو در تحت امر حس خودشان به جنگ مستبدین رفته کشته شوند تا فردا اولاد ایشان بتواند به آزادی زندگی نمایند
ما کامونیست های ایران با تمام قوت خودمان به معاونت حکومت انقلاب حاضر بوده و امیدواریم که این حکومت حالیه به حکومت دیکتاتوری میرزا کوچک تقلید نکرده واقعاً در راه آزادی رنجبران برای استراحت و امنیت مملکت کوشش خواهند کرد . از حکومت نو فداکاری میخواهیم و پیشرفت انقلاب را منحصر بفداکاری خودمان میدانیم .
این کمیته انقلاب موافق مامولش باید کار کند و همه فقرا وزحمت کشان را فراموش نکرده و میدان جنگ راهم مثل سابق گرسنه ویی اسلحه نگذارد.
زنده باد کمیته انقلابی ایران که برای آزادی ایران کوشش مینماید زنده باد مجاهدین حقیقی ایران که از دل و جان جهد میکنند

یک پاسخ ارائه کنید