انار گول

انار گولان ِ خون

دره زمستان ِ گردن

هَن واستی ی ِ

سورخ ورف وارَستن دره

 

واگردان فارسی :

 

خون شکوفه های انار

در گردن زمستان است

به خاطر همین است

دارد برف سرخ می بارد

 

یک پاسخ ارائه کنید