اَرسو

تِه بوشو پَسی

من و مِه کاکائی

شَوَ تا صؤب

اَرسو فوکودیم

 

واگردان فارسی :

 

پس از رفتن تو

من و سایه ی من

شب را تا صبح

اشک ریزان بودیم

 

یک پاسخ ارائه کنید