ایتا کاسپین گب

چی با کودان

ایتا کاسپین

گب

ایتا دونیا

کره گوش !

 

واگردان فارسی :

 

چه باید کرد

یک دریاچه ی کاسپین

حرف

یک دنیا

گوش کر !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید