ایمسال ِ پئیز

بولبولان شوئن درید

کلاچان آمؤن درید

ایمسال ِ پئیز

دأریم فَقَد قار قار

 

فارسی واگردان :

 

بلبلان کوچ کرده اند

کلاغ ها دارند می آیند

پائیز امسال

فقط قار قار داریم

 

یک پاسخ ارائه کنید