باورهای عامیانه ی مردم گیلان

در هر جامعه ای برای دستیابی به توسعه ی فرهنگی پایدار, شناخت بستر فرهنگی موجود و آگاهی از سیر اندیشه و فرهنگ آن جامعه, ضروری و اجتناب ناپذیر است . این مهم به دست نمی آید مگر با پژوهش های گسترده در تمام زمینه های فرهنگی , از جمله فرهنگ عوام که باورها هم جزیی از آن است . اگر فرهنگ عوام جمع آوری و ثبت نشود , بخشی از هویت قومی و ملی نیاکان ما نابود می شود . باورهای عامیانه ی مردم گیلان بسیارند و آوردن همه ی آن ها در این کتاب ممکن نیست , از این رو گزیده ای از باورها , درباره ی موضوع های مختلف انتخاب و آورده شده است . آنچه در این کتاب آمده , با یاری عده ای از بومیان باذوق و فرهنگ دوست در طول چهل پنجاه سال گذشته فراهم آمده است .

باورهای عامیانه ی مردم گیلان نویسنده: محمد بشرا ، طاهر طاهری
موضوع: گیلان شناسی » فرهنگ عامه

یک پاسخ ارائه کنید