بوسه ی راه دور

عمری ست که در حسرت اقیانوسم
در برکه ی کوچک خودم محبوسم

قسمت نشده پیش تو باشم، اما
از دور رخ ماه تو را می بوسم

 

 

یک پاسخ ارائه کنید