بَمَرده ماراَ

اَمی سیبیل گوشه باد نوادان
هَچین زحمت تره زیاد نوادان

اَمی درساَ اَما دِ فوت آبیم
بمرده مارا َشیون یاد نوادان

———————————–

برگردان فارسی
مادر مرده

گوشه ی سبیل ما را باد نده
بی خودی به خودت زحمت زیاد نده
ما درس خودمان را حسابی آموخته ایم
به مادرمُرده شیون یاد نده.

یک پاسخ ارائه کنید