بکفته پالوان

بکَفته پالوان کی بَبی

هر تا گُزگا زأک

تِه ور جأ

واز واز کنه !

 

واگردان فارسی :

 

پهلوان افتاده که شوی

هر بچه قورباغه ای

پیش تو

جست و خیز می کند !

 

یک پاسخ ارائه کنید