بگول بامو روخان (رودخانۀ به وجدآمده)

بگول اَیه سیفید رود

تی سایه جان بزنه

بسو دگانی مرا

روخانه وِر بزنم

 

فارسی:

به شوق می آید سفیدرود

از در آغوش گرفتن سایه ات

به هوس می اندازی

عرض رود را شنا کنم

یک پاسخ ارائه کنید