بی آب ِ کنار

تقدیم به مِه گول رِفِق آقای جاوید پور هادی

نایه

او زرخ روز آبکنار

کی تو بَبَی

بی آب ِ کنار

 

واگردان فارسی :

 

نیاید

آن روز تلخ آبکنار

که شوی تو

کنار بی آب

 

یک پاسخ ارائه کنید