تاسیانی

خؤ تاسیانی یَ

ایتا آبه کاکائی

مورداب آو ِ مئن

بوشور واشور َ دره !

 

واگردان فارسی :

 

نوستالوژی اش را

یک چلچله ی دریایی

درون آب مرداب

در شستشوست !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید