تافویه تورشه کُنوس

نــه اَمریکا مِــه دیلخایه ، نــه روسه

اَنِــــه بؤتان ، مِه گولی یا فوخوسه

کرا بی خود مِه وَر،هَی ناز فوروشه

خالی کـه تافـویه تورشه کنوسه !

 

واگردان فارسی :

 

نه آمریکا مورد دلخواه من است ، نه روس

بهتان این دارد گلوی ام را می فشارد

دارد بیهوده نزد من ، هی فخر می فروشد

انگار که تحفه ی ازگیل ترش است !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید