تام َ زه جنگل

تام َزه جنگل مئن

ایتا دار توک زنم

هیتّا دارَ

توک فونکو یه

 

واگردان فارسی :

 

در سکوت جنگل

حتّا دارکوبی هم

بر درختی

نُک نمی کوبد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید