تره کله باغ

ترَه کَلَه باغه مانه می دیل

اموندری،

لقد دمج نوکونی!

ایشکفه

 

فارسی:

قلبم مثل باغی ست با نهال های جوان

میایی،

لگد نکنی و بگذری!

می شکند

یک پاسخ ارائه کنید