تِه چومان

تِه چومان ِ مستی کؤیا

عَرَخ سکی کؤیا

دانَستمِه

ایروز بأ بَبَم تابلو

 

واگردان فارسی :

 

مستی چشمان تو کجا

عرق سگی کجا

می دانستم

روزی باید تابلو شوم

 

یک پاسخ ارائه کنید