جغله گی

می جغله گی کویه ایسه؟
اویره کودم اونه
اویره کودم
خیلی زماته.
ویریزم، ویرزم بشم ساغرسازان
صوما بجاره کوچه پس کوچانه میان
گولدسته مسجد دوره ور
شاید پیدا کونم مره.

 

ترجمه فارسی:
“کودکی”

کودکی ام کجاست؟
گم کرده ام آن را
گم کرده ام
مدت ها پیش.
برخیزم، برخیزم بروم (محله) ساغریسازان
کوچه پس کوچه های صومعه بجار*
دور و بر مسجد گلدسته
شاید خودم را پیدا کنم

*صومعه بجار: محله ای در کنار ساغریسازان که کوچه هایی پیچ در پیچ و طولانی دارد.

یک پاسخ ارائه کنید