جهان می جاجیگایه

منم کی پادشاه می ور گدایه
گلیم پاره می درویشِ قبایه

نه کویا عاشقم نه درّهَ پابند
جی بی جایی جهان می جاجیگایه

————————————–
برگردان فارسی

جهان مسکن و مأوای من است…

منم که پادشاه در مقابلم گداست
و لباس درویشی ام گلیم پاره است

نه عاشق کوهم نه پابند درّه
از بی مأوائی، جهان مسکن و مأوای من است

یک پاسخ ارائه کنید